قالب صفحه عنوان (Title Page)

توضیحات

برای ارسال و ثبت مقاله در یک ژورنال معمولا از نویسنده درخواست می شود که صفحه ای بعنوان title page به همراه مقاله، بارگذاری کند. این صفحه شامل اطلاعاتی از قبیل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، Affiliation، ایمیل، مشخصات مکانی، نویسنده مسئول (Corresponding Author) و ... می باشد. یکی از پارامترهای مهم و اساسی تصمیم گیری، در پذیرش اولیه یا رد مقاله، نوشتن درست title page می باشد. در این قسمت فرمت استاندارد نگارش یک title page در اختیار محققان قرار گرفته است.

مشخصات

فرمت زمان حجم سطح تعداد بازدید
فایل word - 10کیلوبایت پیشرفته 123